Bon Boys zet in op kunstgras

0

De Sportvereniging Bon Boys streeft er naar in de maanden april en mei van het komende jaar te kunnen beginnen met de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex De Greune. Tijdens de algemene ledenvergadering werd een voorstel van het bestuur om de gesprekken hierover met de gemeente formeel aan te gaan goedgekeurd. In het afgelopen half jaar heeft een werkgroep het nodige voorwerk verricht en het bestuur geadviseerd tot de aanleg van een kunstgrasveld over te gaan.

Met de aanleg van kunstgras hoopt de Veldmaatse voetbalclub het steeds groter wordende probleem van een tekort aan training- en wedstrijdcapaciteit van de natuurgrasvelden op te heffen. Door het groeiend aantal (jeugd)leden, de vereniging telt nu meer dan 800 leden, is twee jaar geleden al besloten, in overleg met de gemeente, het veld 5 aan te wijzen als training- en wedstrijdveld. Het aantal trainingen daarop nam sindsdien steeds toe, terwijl het aantal wedstrijden er op navenant minder werd. Nu er voor gekozen is de selectie-elftallen drie keer per week te laten trainen, is een nieuwe uitbreiding van de trainingsruimte noodzakelijk.

Tijdens de ledenvergadering werd dat ook nog eens duidelijk naar voren gebracht door vice-voorzitter Ruud Molenkamp, tevens voorzitter van de werkgroep kunstgras. Hij vertelde ook dat vooroverleg met de gemeente duidelijk heeft gemaakt dat de sportvereniging, als zij kiest voor kunstgras, dit jaar spijkers met koppen moet slaan. De gemeente kent de vereniging dan een bijdrage toe van eenderde van de kosten, terwijl er ook een bedrag vrij komt dat anders aan onderhoud van het natuurgrasveld besteed moet worden. Tijdens de receptie in februari ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging zei sportwethouder Han Noordink al toe dat in de gemeentebegroting voor dit jaar met een dergelijke bijdrage rekening is gehouden. Als de gesprekken met de gemeente voorspoedig verlopen wordt het huidige hoofdveld zeer waarschijnlijk de plek waar het kunstgrasveld wordt neergelegd.

De ledenvergadering heeft het bestuur eveneens mandaat gegeven de ‘administratieve’ zaken rond de aanleg van een kunstgrasveld af te handelen. Voor onderhoud en exploitatie van het veld wordt een stichting in het leven geroepen. Ook zullen er acties op touw moeten worden gezet om de financiering van het geheel rond te krijgen. De kosten van aanleg worden geraamd op ongeveer 400.000 euro.

De ledenvergadering ging ook akkoord met de jaarstukken en de begroting 2009-2010. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden Willy Rikkers, Albert de Boer en Maarten Klerkx herkozen voor een periode van drie jaar.

Plaats uw commentaar